22.09.2011 12:27

Янгынны сүндерүгә караганда, кисәтү җиңелрәк!

Автор  Редактор
Оценить
(0 голоса)

Хә­зер­ге ва­кыт­та ел са­ен бик күп ур­ман­нар яна. Ян­гын­нар са­ны ар­та ба­ра. Ул төр­ле як­лап ке­ше­лек­кә зур зы­ян са­ла. Бар­лык ян­гын­нар да ке­ше­ләр­нең сак­сыз­лы­гы, би­та­раф­лы­гы ар­ка­сын­да чы­га. Тә­мә­ке төп­чек­лә­рен сүн­дер­ми таш­лау, ял ит­кән­нән соң чүп­не та­би­гать ко­ча­гын­да кал­ды­ру - бо­лар ба­ры­сы да фа­жи­га­ләр сә­бәп­че­се.

экология-биология үзәгенә йөрүчеләр

 Ме­нә шу­шы фа­җи­га­ләр­не бул­дыр­мый ка­лу, ки­сә­тү өчен һәр ел са­ен пат­руль дру­жи­на­ла­ры эш­ли. Алар­га бы­ел мәк­тәп эко­ло­гик от­ряд­ла­ры да ку­шыл­ды. Ян­гын­га кар­шы кө­рәш мак­са­тын­да ур­ман һәм парк­лар зо­на­сын­да шә­һә­ре­без­нең 4 нче эко­ло­гия-би­о­ло­гия үзә­ге уку­чы­ла­ры Яр буе һәм Җи­ңү парк­ла­рын­да­гы объ­ект­лар­да тик­ше­рү рейд­ла­лы уз­дыр­ды­лар. Рейд­ның төп мак­са­ты – парк­лар­ның төр­лә­ре бе­лән та­ныш­ты­ру, та­би­гать­кә сак ка­раш тәр­би­я­ләү, жәм­гы­ять­нең игъ­ти­ба­рын эко­ло­гик проб­ле­ма­ла­рын чи­шү­гә һәм ур­ман­нар­ны сак­лау­га юнәл­де­рү. Рейд ва­кы­тын­да "Мәй­дан­нан" "Ип­под­ром­га" хәт­ле ара тик­ше­рел­де. Әле­ге  зур тер­ри­то­ри­я­не тик­ше­реп чы­гу өчен 4 ке­ше­дән тор­ган 3 төр­кем оеш­ты­рыл­ды. Алар­нын төп эш­лә­ре – ян­гын­ны бул­дыр­мау ча­ра­ла­рын кү­рү, парк тер­ри­то­ри­я­сен тиз янып ки­тү­че чуп-чар­дан арын­ды­ру. Төп игъ­ти­бар­ны ял иту зо­на­ла­ры­на юнәлт­тек. Уку­чы­лар ке­ше­ләр­гә та­би­гать ко­ча­гы­на чык­кач үз-узең­не то­ту ка­гый­дә­лә­рен  әң­гә­мә үт­кә­реп ис­кәрт­те­ләр, лис­тов­ка­лар та­рат­ты­лар. Ян­гын бул­ган оч­рак­та без 112 но­ме­рын жы­еп – ян­гын­ны юк итү шта­бы­на хә­бәр итәр­гә ти­еш бу­лу­ы­быз­ны да аң­лат­тык.  Без рейд уз­дыр­ган парк­лар чуп-чар­дан чис­тар­тыл­ган, ан­да ян­гын­га кар­шы стенд­лар да бар. Ян­гын­га кар­шы уз­ды­рыл­ган про­па­ган­да юк­ка үт­мәс дип ыша­нып ка­ла­быз, чөн­ки ян­гын­ны сүн­де­рү­гә ка­ра­ган­да ки­сә­тү жи­ңел­рәк.

 Хөр­мәт­ле,  шә­һәр­дәш­лә­ре­без! Без сез­не  ян­гын кур­кы­ныч­сыз­лы­гы ка­гый­дә­лә­рен ис­тән чы­гыр­мас­ка, алар­ны ис­тә  то­тып эш итәр­гә ча­кы­ра­быз. Та­би­га­те­без­не сак­лап , го­рур­ла­нып яшик!

Дав­ле­то­ва Фә­ри­дә, Мө­хә­мет­ди­но­ва Эль­ми­ра

Яр Чал­лы шә­һә­ре 4нче эко­ло­гия-би­о­ло­гия узә­ге,

 ос­тә­мә бе­лем би­рү пе­да­гог­ла­ры.  

Изменено 23.09.2011 08:15

Похожие материалы (по тегам)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить